آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

ساده سازی وسایل در عکاسی از نوزاد 7

عکاسی از نوزاد

سبک جدیدی در عکاسی به وجود آمده است که اساسا آزادی عمل بیشتری

به دو طرف می دهد. منظورم هم عکاس و هم سوژه است. و آن اینکه در این

سبک عکاسی بدنبال ژست گرفتن سوژه نیست بلکه عکاس محل عکس و لوازم

را آماده می کند و تنها از سوژه می خواهد که در حالت طبیعی  قرار گیرند و انگار

که در حال انجام همان کاری هستند که روزانه انجام می دهند. به عبارت دیگر در

آتلیه کودک نیکی خودشان باشند و وسایل ساده فقط برای جلوه بیشتر عکس است. 

آتلیه کودک