آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

ساده سازی وسایل در عکاسی از نوزاد 8

عکاسی از نوزاد

باز هم توصیه می کنم که وسایل ساده در عکاسی از نوزاد می تواند

کار عکاسی ارزان  در آتلیه کودک و عکاسی نوزاد نیکی را راحت تر

کند. بسیاری از این وسایل ساده را می توان در اطراف خودمان ببینیم

مانند چند شال یا روسری یا پتو یا زوبان های رنگی ساده تل های رنگی

و به شکل گل، توپ های رنگی کوچک، گوی های رنگی و نظایر آن

مناسب عکاسی از نوزاد هستند.

آتلیه کودک