آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

نکات مهم درباره عکاسی از نوزاد 3

خیلی از والدین برای عکاسی از نوزاد و به هنگام امدن به

آتلیه کودک و عکاسی نوزاد نیکی ترجیح می دهند که عکاسان

ما عکس هایی با کادر بسته از قسمت های مختلف بدن و چهره

نوزادشان بیاندازند. به عبارت دیگر تمایل دارند تا چهره و اندام

نوزاد بیشتر در عکس دیده شود. 

آتلیه کودک