آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

آتلیه کودک-عکاسی کلوزآپ

آتلیه کودک و عکاسی از نمای نزدیک(کلوزآپ)

استفاده از عدسی هایی با فاصله کانونی مناسب در آتلیه کودک می تواند

درارایه عکس هایی از نمای نزدیک کمک کننده باشند. برای این منظور

آتلیه کودک

عکاس باید تا اندازه ای از کودک دورتر قرار گیرد. در این حالت باید کادر

را تا اندازه ای بازتر بگیرید. بنابراین عکاس کمی عقب تر برود تا بتواند

عکس های کلوزآپ زیبایی از صورت کودک بگیرد. هر لحظه عکاس باید

آماده باشد تا هنگامی که کودک به دوربین نگاه کرد از او عکاسی کند.

آتلیه کودک