آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

آتلیه کودک و عکاس خانم

آتلیه کودک و عکاس خانم

چنانچه می خواهید هنگامی که به آتلیه کودک مراجعه می کنید عکاس خانم باشد

حتما سعی کنید آنرا با آتلیه کودک مطرح کنید تا در زمان عکاسی غافل گیر نشوید.

معمولا گاهی خانم های باردار به آتلیه کودک نیکی مراجعه می کنند تا عکس بارداری

بگیرند. در این مواقع خانواده ها ترجیح می دهند تا عکاس حتما خانم باشد زیرا

راحت تر می توانند ارتباط برقرار کنند.

آتلیه کودک