آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

ترفندهای عکاسی از کودکان 7

عکاسی از کودکان و چهره کودک

خنداندن کودک توسط عکاس برای عکاسی از کودکان در یک آتلیه کودک خوب

مانند آتلیه کودک نیکی می تواند تاثر مثبتی در ثبت عکس های جذاب داشته باشد.

آتلیه کودک

                    آتلیه کودک نیکی

عکاسی حرفه است و عکاسی از کودکان نیاز به تبحر در این زمینه دارد. بنابراین

عکاس نباید ابایی در انجام حرکاتی که موجب خنداندن کودک شود، داشته باشد. با

آتلیه کودک

 

خنداندن کودک کار عکاسی از حالات چهره خندان کودکان ساده تر خواهد شد. پس

سعی کنید با این کار خو بگیرید و آنرا انجام دهید. 

آتلیه کودک

       آتلیه کودک نیکی

عکاسی

کودکان

عکاسی از کودکان

کودک

عکاس

آتلیه

آتلیه کودک

آتلیه کودک خوب

نیکی

چهره

عکاس

عکس

خنداندن کودک

آتلیه کودک نیکی

آتلیه خوب نیکی

آتلیه نیکی