آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

عکاسی کودک-دوربین

کودکان خیلی علاقه به قرار گرفتن در جلوری دوربین و عکاسی ندارند.

برای ارتباط با کودک و امکان عکاسی کودک باید کاری کنید که دوربین

قسمتی از زندگی طبیعی او باشد. بنابراین سعی کنید تا کودک با دوربین

بیشتر انس بگیرد. سعی کنید کودک در کنار دوربین قرار گیرد و آنرا لمس

کند تا حس بهتری نسبت به آن پیدا کند تا در هنگام عکاسی کودک با شما

صمیمی شده و به حرف های شما گوش دهد. در هنگام عکاسی کودک با

او غیر رسمی و خودمانی باشید.
آتلیه کودک