آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

ژست دهی در آتلیه کودک 6

در هنگامی که درحال عکاسی از سوژه هایی هستید که

معنای زندگی دارند و یا افسانه ای را روایت می کنند،

وجود عکس هایی مانند عکس زیر می تواند کنجکاوی تماشا کننده

تصویر را برانگیزد! معمولا برای گرفتن چنین سوژه ای باید در

آتلیه کودک و عکاسی بارداری نیکی از وی بخواهیم به جایی نگاه

کند، یا به ذهن افراد بیاورد که در چه فکریاست و همه این ها بستگی

آتلیه کودک

به دیدگاه عکاس دارد.