آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

ژست دهی در آتلیه کودک 7

چنانچه مایل هستید تا در بیننده عکس این موضوع را القا

کنید که به سوژه ای دوردست نگاه کند می توانید عکس را

به صورت باز یا به عبارتی واید بگیرید تا تماشاکننده مسیر

نگاه سوژه را تعقیب کند،

تا عکاس آتلیه کودک و عکاسی نوزاد نیکی چشم بیننده

عکس را به نقطه دیگری معطوف کند.

آتلیه کودک