آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

ژست دهی در آتلیه کودک 10

حال می توانید به کمک همین ترفند هایی که در مورد ژست دهی

در آتلیه کودک و عکاسی بارداری نیکی گفته شد، کودکان بیشتری

را در عکاسی قرار دهید و نوعی ژست دهی را مدیریت کنید. برای

این منظور تنها باید چند نکته ساده را روی بینی چشم و سینه سوژه

آتلیه کودک

متمرکز کرده و عکاسی را در آتلیه کودک و عکاسی بارداری نیکی

انجام دهیم.