آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

آموزش رنگ در عکاسی کودک 5

ابتدا در آتلیه کودک و عکاسی بارداری نیکی رنگ اولیه را

انتخاب می کنیم، آنگاه نرم افزارها با در نظر گرفتن رابطه ای

که گزینش می کنیم نوع رنگ های بعدی را به ما نشان خواهند

داد.آتلیه کودک و عکاسی باداری نیکی به یکی دو مورد از

این نرم افزار ها اشاره خواهد کرد.

اما مجموعه رنگ  در شکل زیر نشاندهنه رنگ های استفاده شده

در دو عکس متفاوت است.

آتلیه کودک