آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

آموزش رنگ در عکاسی کودک 14

سایر عکس های مزبوط به پالت های رنگ مورد

استفاده در آتلیه ها و مخصوصا آتلیه کودک و عکاسی بارداری نیکی

در اشکال زیر آمده است. باید دانست که هنر و هنرمند محدود نیست

رنگ های بی حال و کمرنگ

آتلیه کودک

و برای آن باید از سنت های همیشگی گذشت و نوعی ساختار شکنی

 

رنگهای با طعم عالی

آتلیه کودک

ایجاد کرد تا در آتلیه کودک و عکاسی بارداری موفق شوید. اما اصول

 

رنگ های شکننده

آتلیه کودک

را هرگز فراموش نکنید.

رنگ های  با معنی

آتلیه کودک