آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

دوربین و کودک 7

کودک و دوربین

بیشتر کودکان در استودیو عکاسی کودک و در مقابل دوربین علاقه مند هستند که در

دوربین و کودک

 

مقابل کارهایی که انجام می دهند رضایت والدین خود را بدست آورند، بنابراین عکاسی

از خود را نوعی بازی تلقی می کنند. در حالی که عکاس آنرا به عنوان یک کار حرفه ای

نگاه می کند. 

دوربین و کودک