آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

آتلیه کودک و عکاسی نوزاد 1

آتلیه کودک  و عکاسی کودک نیکی زیباترین لحظات را برای شما می آفریند

همواره عکاسی کودک نسبت به موارد دیگرعکاسی دارای جذابیت های ویژه خود بوده است.
آتلیه کودک نیکی
عکاسی از کودکان شیرین و دوست داشتنی است. آنها با تعجب و بدون در نظرگیری اینکه چه
کاری می دهیم به عدسی دوربین خیره می شوند. چنین حالات و رفتار متفاوت آنها سبب می شود
تا عکس های بسیار زیبایی ایجاد شوند. قدر مسلم باید از تکنیک های عکاسی کودکان شناخت
کافی داشته باشیم ضمن آنکه باید عکاسی کودک همراه صبر و حوصله باشد. کودکان با توجه
به اینکه اطلاعی از عکاسی ندارند ممکن است هر زمان از خود  بی قراری نشان دهند و این
آتلیه کودک نیکی
 
موضوع کار عکاسی کودک را برای عکاس سخت خواهد کرد. عکاس حرفه ای حتما باید سریعا
ارتباط خوب و صمیمانه ای با کودک بر قرار کند تا در آرامش کامل کار عکاسی را انجام دهد.