آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083   ----- 46 11 58 88

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

آتلیه بارداری و ظاهر شخص

 شکل ظاهری خانم ها

بیشتر خانم های باردار, همواره در هنگام عکاسی در آتلیه کودک و بارداری نیکی یک نگرانی

یکسانی دارند و آن ترک های موجود در روی شکم آنهاست. خواهش میشود نگران نباشید چرا

استودیو عکاسی

 

که ترک های موجود در روی شکم کاملا قابل برطرف شدن است. اساسا بزرگی بازوها و در ضمن

وجود ناهمواری های بد بدن در بخش های پهلو، کتف و باسن در زمان ویرایش عکس ها به صورت

استودیو عکاسی

خیلی طبیعی برطرف میگردد.