آتلیه کودک

 

 

  0912-101-5083 

شهرک غرب، بلوار دریا

 

 

 

عکاسی کودک - خواب

عکاسی کودک - خواب

عکاسی از کودکان در حالت خوابیده یکی از سوژه های عکاسی کودک می باشد. اگر سوژه نوازاد باشد عکس های جذاب تری 

خلق خواهند شد. زیرا می توان به نوزاد خواب فیگورهای مختلفی را داد که در حالت بیداری امکان پذیرنمی باشد.به نمونه زیر 

توجه کنید.

عکاسی کودک